Taksonomia UE

Taksonomię UE wprowadzono, aby zaspokoić pilną potrzebę jednolitych i kompleksowych ram definiujących zrównoważoną działalność gospodarczą w Unii Europejskiej. Ustalając jasne kryteria i standardy, ma on na celu poprowadzenie inwestorów, przedsiębiorstw i decydentów w kierunku praktyk i inwestycji zrównoważonych środowiskowo, wspierając przejście w stronę bardziej ekologicznej i odpornej gospodarki.

Taksonomia UE

Skontaktuj się z nami!

E-mail: info@bmcertification.com

Telefon: (+48) 888-888-662

Jeśli chcą Państwo otrzymać wycenę, proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Uzyskaj wycenę

Czym jest taksonomia UE?

Taksonomia UE to system klasyfikacji wprowadzony przez Unię Europejską w celu definiowania i kategoryzowania działalności gospodarczej w oparciu o jej zrównoważony rozwój środowiskowy. Wskazuje wspólne ramy kryteriów i progów służących określeniu, czy dane działanie można uznać za zrównoważone środowiskowo lub „dostosowane do taksonomii” w obszarach takich jak łagodzenie zmian klimatycznych, adaptacja, gospodarka o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniom i różnorodność biologiczna. Celem tej taksonomii jest zapewnienie przejrzystości i jasności inwestorom, przedsiębiorcom i konsumentom, zachęcając do inwestycji i działalności gospodarczej, która przyczynia się do realizacji celów UE w zakresie ochrony środowiska i przejścia na zrównoważoną gospodarkę.

Taksonomia UE umożliwia zarówno przedsiębiorstwom finansowym, jak i niefinansowym przyjęcie wspólnej definicji działalności zrównoważonej ekonomicznie, uznawanej za zrównoważoną środowiskowo. Odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu skali zrównoważonych inwestycji w UE, zapewniając bezpieczeństwo inwestorom, chroniąc ich przed praktykami „ekościemniania”, pomagając przedsiębiorstwom w stawaniu się bardziej przyjaznymi dla klimatu i łagodząc fragmentację rynku.

W rozporządzeniu w sprawie taksonomii określono sześć celów klimatycznych i środowiskowych:

  • Łagodzenie zmian klimatycznych
  • Adaptacja do zmian klimatycznych
  • Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
  • Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym
  • Zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń
  • Ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Jak wykazać zgodność z wymogami taksonomii Unii Europejskiej?

Aby wykazać zgodność z wymogami taksonomii UE, uczestnicy rynku finansowego i firmy mogą podjąć następujące kroki:

  • Przeprowadź ocenę: Oceń swoje działania, produkty lub inwestycje, aby określić ich zgodność z kryteriami taksonomii UE. Oceń działalność gospodarczą, którą prowadzisz i jej wpływ na środowisko pod kątem konkretnych progów i wymogów określonych w przepisach dotyczących taksonomii.
  • Ujawnianie informacji i raportowanie: Przygotuj i ujawnij przejrzyste i dokładne informacje na temat cech zrównoważonego rozwoju Twoich działań lub inwestycji. Obejmuje to dostarczanie odpowiednich danych, wskaźników i dowodów wykazujących zgodność z wymogami taksonomii. Zgłaszanie może odbywać się za pomocą standardowych szablonów lub ram, takich jak ujawnianie informacji dostosowane do taksonomii UE.
  • Dokumentacja i prowadzenie rejestrów: Prowadź kompleksową dokumentację i rejestry potwierdzające Twoje twierdzenia o zgodności z taksonomią UE. Obejmuje to gromadzenie odpowiednich danych, metodologii i założeń stosowanych przy ocenie zrównoważenia środowiskowego Twojej działalności. Zapisy te powinny być dostępne do celów audytu i weryfikacji.
  • Niezależne zapewnienie i weryfikacja: rozważ zaangażowanie niezależnej strony trzeciej w celu przeprowadzenia procesu zapewnienia lub weryfikacji zgodności z taksonomią UE. Może to zwiększyć wiarygodność i zapewnić dodatkową pewność inwestorom, zainteresowanym stronom i organom regulacyjnym.

Jako niezależna jednostka certyfikująca, BM Certification może przeprowadzać audyty strony trzeciej dotyczące spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju środowiskowego. Dla osób pracujących w leśnictwie BM Certification oferuje techniczne kryteria selekcji taksonomii UE, kryteria DNSH i kryteria minimalnych zabezpieczeń 1.3. w działalności: Gospodarka leśna.

Skontaktuj się z BM Certification, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i sprawdzić, w jaki sposób możemy pomóc Ci w przestrzeganiu zgodności z taksonomią UE. Razem kształtujmy bardziej ekologiczną i zrównoważoną przyszłość.

Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę

Adres siedziby

Osoba kontaktowa

Zgodnie z jaką normą chcesz przeprowadzić certyfikację firmy?

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności
Certyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja wyrobów budowlanych

Opisz, czym zajmuje się firma oraz które procesy i/lub produkty/usługi chcesz certyfikować.

Dodatkowy komentarz

Dziękujemy, Twój wniosek został otrzymany!

Czy chcesz zamknąć formularz?
Dane nie zostaną zapisane ani wysłane.

Wyślij nam wiadomość

Wyślij nam wiadomość

Strona kontaktowa dziękuję! Otrzymaliśmy Twój wniosek!
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.