BM CertificationCertyfikacja wyrobów budowlanych
Oznakowanie CE nośnych konstrukcji stalowych i aluminiowych

Oznakowanie CE nośnych konstrukcji stalowych i aluminiowych

Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 (Rozporządzenie dotyczące wyrobów budowlanych), oznakowanie CE zgodnie z normą zharmonizowaną EN1090-1:1:2009 A12011 „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych” (zwaną dalej „EN1090-1”) jest obowiązkowe dla wyrobów wprowadzanych na rynek budowlany Unii Europejskiej (UE).

Oznacza to, że każdy podmiot, który projektuje albo produkuje stalowe i aluminiowe konstrukcje nośne lub komponenty przeznaczone na rynek budowlany UE, musi przestrzegać wymagań tej normy. Niezastosowanie się do tego obowiązku spowoduje, że producent nie będzie miał prawa do wprowadzenia tych produktów na rynek.

Oznakowanie CE nośnych konstrukcji stalowych i aluminiowych

Skontaktuj się z nami!

E-mail: info@bmcertification.com

Telefon: (+48) 888-888-662

Jeśli chcą Państwo otrzymać ofertę cenową, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Otrzymaj ofertę

Jakie wymagania nakłada na producentów norma EN1090-1?

W celu wprowadzenia na rynek wyrobów budowlanych opatrzonych oznakowaniem CE producenci muszą w pierwszej kolejności wykazać, że wyrób budowlany i kontrola procesu jego wytwarzania są zgodne z wymaganiami normy EN1090-1. Ponieważ nośne konstrukcje stalowe i aluminiowe oraz ich elementy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, norma EN1090-1 stanowi, że cały proces produkcyjny musi być kontrolowany. Oznacza to, że producent musi opisać i wdrożyć systemy kontroli procesu produkcyjnego oraz uzyskać Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji (Certificate of comformity of the factory production control) wydany przez jednostkę notyfikowaną (Notified body).

Dopiero po uzyskaniu certyfikatu producent jest uprawniony do sporządzenia Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP – Declaration of Performance) i umieszczenia oznakowania CE na stalowych i aluminiowych konstrukcjach nośnych. Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem prawnym, który producent dostarcza wraz z wyrobem budowlanym wprowadzanym do obrotu w UE.

Z kolei norma produktowa EN1090-2:2008  „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych” określa, co jest niezbędne, aby konstrukcje stalowe i ich elementy spełniały określone wymagania dotyczące wytrzymałości mechanicznej, stateczności, użytkowalności i trwałości.

Norma definiuje cztery klasy wykonania (EXC – Execution Classes):

  • EXC1 – np. budynki rolnicze
  • EXC2 – np. budynki mieszkalne i handlowe
  • EXC3 – np. mosty
  • EXC4 – np. konstrukcje specjalne (mosty o dużej rozpiętości, stadiony itp.)

Klasy te zostały określone według przeznaczenia konstrukcji i możliwych skutków jej zawalenia. W przypadku klas wykonania EXC2, EXC3 i EXC4 wszystkie czynności spawalnicze muszą być kontrolowane przez koordynatora prac spawalniczych (RWC – Responsible Welding Coordinator).

Jak uzyskać oznakowanie CE dla nośnych konstrukcji stalowych i aluminiowych?

Jednostka notyfikowana przeprowadza wstępny audyt systemu kontroli procesu produkcyjnego w firmie. Celem audytu jest ocena zgodności zakładu, systemu kontroli produkcji i jego dokumentacji z wymaganiami normy EN1090-1. W przypadku pozytywnej oceny producent uzyskuje Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji.

Następnie jednostka notyfikowana przeprowadza coroczne audyty nadzoru systemu kontroli produkcji, aby upewnić się, że system kontroli produkcji zapewnia deklarowane właściwości użytkowe produkowanych wyrobów budowlanych.

Dlaczego certyfikat CE jest niezbędny?

W przypadku produktu z oznakowaniem CE konsument może mieć pewność, że dostarczane wyroby spełniają przynajmniej minimalne wymagania użytkowe określone w zharmonizowanej specyfikacji technicznej.

Certyfikat CE jest wymagany w celu poświadczenia zgodności produktu z przepisami prawa Unii Europejskiej oraz wymaganiami zharmonizowanych norm europejskich. Certyfikacja jest obowiązkowym wymogiem dla większości wyrobów budowlanych wprowadzanych do sprzedaży na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej oraz krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Wybór certyfikacji CE oznacza:

  • nadzór nad systemem kontroli procesu produkcyjnego;
  • poświadczenie zgodności wyrobu z podstawowymi wymaganiami (wymaganiami BHP, ochrony środowiska itp.) określonymi w aktach prawnych;
  • większą konkurencyjność firmy na rynku dzięki oznakowaniu produktu znakiem CE i możliwości jego dystrybucji na rynku wewnętrznym krajów UE i EFTA;
  • potwierdzenie, że produkcja firmy jest zgodna z przepisami prawa UE oraz wymaganiami odpowiedniej normy EN;
  • niezależną ocenę strony trzeciej.

BM Certification to akredytowana jednostka certyfikująca, która świadczy usługi w zakresie certyfikacji CE i szkoleń dotyczących wymagań odpowiedniej normy.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę

Adres siedziby

Osoba kontaktowa

Zgodnie z jaką normą chcesz przeprowadzić certyfikację firmy?

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności
Certyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja wyrobów budowlanych

Opisz, czym zajmuje się firma oraz które procesy i/lub produkty/usługi chcesz certyfikować.

Dodatkowy komentarz

Dziękujemy, Twój wniosek został otrzymany!

Czy chcesz zamknąć formularz?
Dane nie zostaną zapisane ani wysłane.

Wyślij nam wiadomość

Wyślij nam wiadomość

Strona kontaktowa dziękuję! Otrzymaliśmy Twój wniosek!
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.