BM CertificationO nas
Polityka niezależności

Polityka niezależności

BM Certification jest niezależną jednostką certyfikującą/walidującą/weryfikującą, która działa na zasadzie nienaruszalności, zgodnie z Polityką Bezstronności. Zapewnia obiektywność, przejrzystość i niezależność we wszystkich naszych działaniach. Polityka bezstronności stanowi potwierdzenie, że decyzje i oświadczenia BM Certfications są podejmowane w sposób niezależny i uczciwy, dając w ten sposób pewność interesariuszom, że mogą polegać na uczciwości działań BM Certification.

Polityka niezależności

Polityka niezależności firmy BM Certification

Misją BM Certification jest świadczenie usług certyfikacji/walidacji/weryfikacji oraz innych odpowiednich usług zgodnie z następującymi zasadami:

  • nieuleganie wpływom;
  • niezależność;
  • odpowiedzialność za powierzoną pracę;
  • kompetencja;
  • obiektywność;
  • otwartość;
  • poufność;
  • uczynność.

Celem certyfikacji BM jest ustanowienie, promowanie i utrzymywanie procesu certyfikacji/walidacji/weryfikacji, który potwierdza, że systemy, produkty, działania, usługi lub personel klienta są zgodne z obowiązującymi normami i wymaganiami krajowymi, międzynarodowymi lub innymi.

Firma BM Certification zobowiązuje się do zapewnienia i utrzymywania wysokiej jakości profesjonalnych, obiektywnych i rentownych usług zgodnych z wymogami wszystkich odpowiednich norm, specyfikacji i innymi zgodnie w wymogami organów akredytacyjnych.

Firma BM Certification zarządza istniejącymi i potencjalnymi konfliktami interesów oraz zapewnia niezależność i obiektywność osób zaangażowanych w świadczenie usług.

Przestrzeganie tej polityki i osiąganie celu daje wszystkim zainteresowanym stronom pewność w kwestii wartości, integralności i wiarygodności certyfikatów wydawanych przez firmę BM Certification.

Kierownictwo firmy zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich niezbędnych zasobów, wspierania zaangażowanych osób oraz własnego zaangażowania dla skutecznej działalności systemu zarządzania firmą i nieustannego doskonalenia.

Personel firmy BM Certification i inne zaangażowane strony zobowiązują się do zrozumienia niniejszej polityki, przestrzegania zasad i dokumentacji oraz stałego utrzymywania kompetencji.

Otrzymaj ofertę

Otrzymaj ofertę

Adres siedziby

Osoba kontaktowa

Zgodnie z jaką normą chcesz przeprowadzić certyfikację firmy?

Certyfikacja bezpieczeństwa żywności
Certyfikacja łańcucha dostaw
Certyfikacja wyrobów budowlanych

Opisz, czym zajmuje się firma oraz które procesy i/lub produkty/usługi chcesz certyfikować.

Dodatkowy komentarz

Dziękujemy, Twój wniosek został otrzymany!

Czy chcesz zamknąć formularz?
Dane nie zostaną zapisane ani wysłane.

Wyślij nam wiadomość

Wyślij nam wiadomość

Strona kontaktowa dziękuję! Otrzymaliśmy Twój wniosek!
W najbliższym czasie skontaktujemy się z Tobą.